Obecní knihovna Petrovice u Karviné

Knihovní řád

Obecní knihovny Petrovice u Karviné

Základní ustanovení


Na základě § 4, odstavce 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní zákon), vydává obec Petrovice u Karviné tento Knihovní řád Obecní knihovny, která je vlastnictvím obce Petrovice u Karviné. K 1. 1. 1996 byla na obec Petrovice u Karviné přenesena funkce zřizovatele této knihovny, a to z Regionální knihovny Karviná (viz ověřené Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné z 23. 11. 1995).
Místní knihovna se podílí na naplňování práva občanů na svobodný a rovný přístup k informacím, vzdělání a ke kulturním hodnotám bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, náboženském, ekonomickém, kulturním či věkovém.

1. Právní zakotvení


Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb,

c) zákon č. 121/2000 Sb., o státní statistrické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

d) zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

e) zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Poslání a činnost knihovny


1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12 knihovního zákona.
2. Posláním knihovny je přispívat veškerou svou činností, systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností k rozvoji kultury a pomáhat zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.
3. Zařízení knihovny a knihovní fondy jsou majetkem obce Petrovice u Karviné. Každý čtenář a uživatel knihovny je povinen je chránit a nesmí je poškozovat.

3. Služby knihovny


1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby:

- absenční půjčování knihovního fondu
- prezenční půjčování knihovního fondu

b) meziknihovní služby

c) informační služby

- poradenská služba (informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
- bibliograficko-informační služba ( (informace biliografického a faktogafického charakteru)
- lokačně - informační služba (zajišťování a informace o dostupnosti fondů)
- přístup na internet

d) propagační služby

- pořádání besed, přednášek a podobných akcí pro uživatele
- pořádání instruktáří o knihovně a jejím používání
- vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně
- www stránky knihovny

e) kopírovací služby

2. Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního řádu bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4 od st. 2, písmena a) až c) knihovního zákona resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
3) Veškeré finanční částky (registrační, sankční, manipulační poplatky, poplatky za služby apod.) jsou knihovnou řádně účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou knihovního řádu.

4. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


1.Registrace uživatele
   a) Uživatelem knihovny se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu na základě vyplnnění a podepsání přihlášky, ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Děti a mládež do 15 let musí předložit písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, čímž tento přebírá za dítě zodpovědnost.
   b) Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou zpracovány vlastními zaměstnanci knihovny automatizovaným a manuálním způsobem.
   c) Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů a kvalita poskytovaných služeb.
   d) Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
   - příjmení a jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost údajů,
   - uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně (besedy, přednášky, výstavy, doplňková činnost, antikvariát, prodej knih),
   - další kontaktní údaje (pokud je uživatel uvede) - akademický titul, telefón apod.,
   - základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu, jako identifikační údaje uživatele,
   - základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele
   e) Dále knihovna o uživateli vede:
   - údaje používané pro statistické účely
   - údaje služební: údaje o vydaných průkazech, objednávky, upomínky, poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu.
Čtenářský průkaz je doklad, který uživatele opravňuje užívat služeb knihovny v kalendářním roce, v němž byla registrace provedena. Po uplynutí uvedené doby je třeba platnost obnovit. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je uživatel povinen neprodleně hlásit. Uživatel je rovněž povinen ohlásit knihovně veškeré změny u shromažďovaných údajů.

5. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny


1.Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni dodržovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2.Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu.
3.Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucímu knihovny.

6. Pokyny pro využívání výpočetní techniky


1.Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném místě knihovny.
2.Uživatel je povinen:
   a) před začátkem práce předložit platný čtenářský průkaz
   b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
3.Získané informce a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovate nebo prodávat. Případné zneužití dat a informací může být trestné.

7. Výpůjční podmínky


1.Uživatel je povinen při každé návštěvě předložit platný čtenářský průkaz.
2.Čtenáři může být absenčně půjčeno nanejvýš deset knih a deset časopisů, dětem pět knih a pět časopisů. (Vyjímky může povolit pověřený pracovník knihovny.)
3.Půjčovní doba je stanovena na 4 týdny. Pověřený pracovník knihovny může z důvodu lepšího využití knihovního fondu zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů. Po uplynutí výpůjční doby si může uživatel vypůjčit totéž dílo znovu, nežádá-li jej jiný uživatel. O prodloužení výpůjční lhůty je členář povinen požádat před jejím uplynutím.
4.K zapůjčení označených děl je uživatel povinen podepsat příslušný tiskopis.
5.Žádá-li uživatel dílo, které knihovna nemá ve svém fondu, zprostředkuje knihovna jeho vypůjčení podle platných zásad meziknihovní výpůjční služby, § 14 knihovního zákana, vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.
6.Mimo prostory knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:
   a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí ztráty nebo poškození
   b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
   c) poslední čísla běžného ročníku periodik
7.Uživatel je povinen předložit k registraci všechny dokumenty, které si chce zapůjčit (platí i při prezenčním půjčování v čítárně a studovně).
8.Před převzetím vypůjčky má uživatel povinnost dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny zjištěné závady.
9.Uživatel je povinen vrátit zapůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen knihovně uhradit náklady na opravu, případně uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
10.Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
11.Do prostorů knihovny se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.

8. Poplatky a postihy za nedodržení Knihovního řádu


1.Uživatel je povinen při registraci zaplatit registrační poplatek ve výši, kterou stanoví platný ceník, který je nedílnou součástí knihovního řádu.
2.Při nedodržení výpůjční lhůty je uživatel povinen zaplatit poplatek z prodlení. Nevrátí-li vypůjčené dokumenty do 14-ti dnů, bude písemně upomenut 1. upomínkoum po uplynutí dalších 14-ti dnů 2. upomínkou a po uplynutí následných 14-dnů 3. upomínkou. Zůstanou-li tyto upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení dokumentů prostřednictvím Obecního úřadu Petrovice u Karviné.
3.Ztrátu nebo poškození dokumentu je uživatel povinen nahradit dle pokynů knihovnice:
   - dodá nepoškozený exemplář téhož titulu,
   - dodá vázanou xerokopii téhož titulu,
   - finančně uhradí dokument v plné výši pořizovací ceny včetně manipulačního poplatku za úkony, spojené s uvedením knihovní jednotky do vypůjčního procesu,
   - při poškození dokumentu se uživatel řídí odborným posouzením pracovníka knihovny, na jehož základě uhradí celý dokument nebo určenou finanční částku za poškození.
4.Na všechny platby jsou uživateli vydávány stvrzenky.

9. Závěrečná ustanovení


1.Vyjímky z knihovního řádu povoluje vedoucí obecní knihovny, pokud není uvedeno jinak.
2.Nedílnou součástí knihovního řádu je ceník poplatků a placených služeb.
3.Tento knihovní řád vydává obec Petrovice u Karviné a nabývá účinnosti 1. listopadu 2002

ing. Petr Trojek

starosta obce Petrovice u Karviné